ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Adatkezelő adatai:

Cégnév:                              KBR Bt

Adószám:                          21551422-1-41

Székhely:                           1031. Budapest, Vízimolnár u. 2. 10/98

Kapcsolattartó:                Koncsag Réka

Nyilvántartási szám:       FKB 2020/000751

Telefonszám:                    +36 70 2060232

E-mail cím:                        reka.koncsag@gmail.com

 

I. Adatvédelmi elvek

A KBR Informatikai és Oktatási Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: KBR Bt), mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és mindent intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.

A KBR Bt. az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A KBR Bt a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja.

A KBR Bt adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a foglalkozások helyszínén (1031. Budapest, Silvánus sétány 17.).

A KBR Bt adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR);

A KBR Bt a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, a KBR Bt az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

II. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

  

A KBR Bt személyes adatokat az alábbiak szerint kezel:

 

  • Nyelvórákra, tanácsadásokra, konzultációkra, foglalkozásokra, tanfolyamokra, képzésekre való jelentkezés esetén

 

Az adatkezelés célja: A jelentkezővel történő kapcsolattartás lehetővé tétele, annak érdekében, hogy a jelentkező az érintett jógaóráról, foglalkozásról, tanfolyamról, programról információt kaphasson (pl. kezdési időpont változása).

 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

 

A kezelt adatok köre: név, cím, email, telefonszám, adóazonosító jel.

 

Az adatok törlése: az érintett adatainak törlésére az érintett írásbeli kérelmére kerül sor (az elektronikus úton elküldött kérelmet is beleértve)

 

III. A személyes adatok tárolásának módja

A KBR Bt üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  

A KBR Bt üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi

  1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

IV. Jogérvényesítési lehetőségek
  1. Kérdéseit, megkereséseit illetve észrevételeit az érintett a reka.koncsag@gmail.com email címre küldheti meg.
  2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400               

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2020.